Alle besluiten

DatumAgendapuntBesluitnummerTitel
01-04-20196Raadsvoorstel opdrachtverstrekking accountantdiensten 2019-2023Aangenomen
01-04-20197Bestemmingsplan Tollebeek, NimrodstraatAangenomen
01-04-20198Vaststellen bestemmingsplan Rutten, MFA RuttenAangenomen
01-04-20199Katholieke kerk LuttelgeestAangenomen
01-04-201910Rekenkamerrapport jeugdzorgAangenomen
01-04-201910Amendement Beleidsplan Jeugdzorg, nulmeting (PvdA) (amendement is ingetrokken)
01-04-201910Amendement Beleidsplan jeugdzorg, aflopende beleidsplannen (PvdA) (amendement is ingetrokken)
01-04-201910Motie Beleidsplan jeugdzorg (VVD, CDA, PU, CU-SGP) (motie is ingetrokken)
01-04-201910Motie Aflopende beleidsplannen (raadsbreed)Aangenomen
01-04-201910Motie VIA punten (ONS) (motie is ingetrokken)
01-04-201911Beleid zonneweidesAangenomen
01-04-201911Amendement Zonering in windmolengebied (CU-SGP)Verworpen
01-04-201911Amendement Vrijgave hectares (CU-SGP)Verworpen
01-04-201911Amendement Fasering Zon op water en Zon op infrastructuur (CU-SGP, GL)Verworpen
01-04-201911Amendement Combineer zonneweiden met biodiversiteit (GL)Aangenomen
01-04-201911Amendement Uitwerking duurzaamheidsfonds (PU)Aangenomen
01-04-201911Motie Bestaande zonneweiden (GL)Verworpen
01-04-201913Grondaankoop Emmelhage fase b en rotondeAangenomen
01-04-2019Motie (wens)ballonnen (PvdA)Aangenomen
01-04-2019Motie Lelylijn opnemen in provinciale coalitieakkoorden (raadsbreed)Aangenomen
04-03-20197Bestemmingsplan Nagele - SchokkererfAangenomen
04-03-20198Vaststellen bestemmingsplan 'Kraggenburg, zuid - fase 1'Aangenomen
04-03-20199Facet bestemmingsplan toevoegen LaddertoetsAangenomen
04-03-201910Wijziging statuten SSVO (naamswijziging)Aangenomen
04-03-2019Motie Kaderstelling en controle inzake ontwikkeling Emmeloord Centrum (ONS)Verworpen
04-03-2019Motie Actualisatie GvvP (ONS)Verworpen
04-03-2019Motie van treurnis - herinrichting park De Deel (ONS)Verworpen
04-03-2019Motie Lobby-plan snel OV-spoor naar het Noorden (PvdA)Aangenomen
28-01-20196Begroting 2019 GR IJsselmeergroepAangenomen
28-01-20197Ondertekenen convenant grootschalige proeftuin met een aardgasvrije wijkAangenomen
28-01-20198Watertakenplan 2019-2024Aangenomen
28-01-20199Algemene Plaatselijke VerordeningAangenomen
28-01-201910Jongeren op Gezond gewichtAangenomen
17-12-20186Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Kleiweg 6 te EmmeloordAangenomen
17-12-20187Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Voorsterweg 17 te MarknesseAangenomen
17-12-20188Ontheffing woonplaatsvereiste burgemeesterAangenomen
17-12-20189Fusie Aves en SCPOAangenomen
17-12-201810Decemberrapportage 2018Aangenomen
17-12-201811Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015Aangenomen
17-12-201811Amendement 2018-12-11 Verhuis- en herinrichtingskosten WMO verordening (amendement is ingetrokken)
17-12-201812Verordening Jeugdhulp Noordoostpolder 2019Aangenomen
17-12-201812Amendement 2018-12-12a FamiliegroepsplanAangenomen
17-12-201812Amendement 2018-12-12c AanvraagprocedureVerworpen
17-12-201813Uitvoeringsplan Voorzien in Vastgoed 2019Aangenomen
17-12-201814Motie Afval stoort ons (CDA)Aangenomen
17-12-201815Motie KinderpardonVerworpen
12-11-20186NajaarsrapportageAangenomen
12-11-20187Programmabegroting 2019-2022Aangenomen
12-11-20187Amendement 2018-11-07b Afvalstoffenheffing (amendement is ingetrokken)
12-11-20187Amendement 2018-11-7c Doorleerlening (amendement is ingetrokken)
12-11-20187Amendement 2018-11-07a Pilot aardgasvrije scholenAangenomen
12-11-20187Amendement 2018-11-07d Taalcampagne arbeidsmigrantenAangenomen
12-11-20187Amendement 2018-11-07e InburgeringVerworpen
12-11-20187Amendement 2018-11-07f InburgeringAangenomen
12-11-20187Amendement 2018-11-07g Leges zonneweiden (amendement is ingetrokken)
12-11-20187Amendement 2018-11-07h OV Lelystad - Emmeloord - FrieslandAangenomen
12-11-20187Amendement 2018-11-07i InnovatiefondsAangenomen
12-11-20187Amendement 2018-11-07j Wijkontwikkelperspectieven (amendement is ingetrokken)
12-11-20187Amendement 2018-11-07k EenzaamheidVerworpen
12-11-20187Amendement 2018-11-07l Tarieven WMO 18+ (amendement is ingetrokken)
12-11-20187Amendement 2018-11-07m ZorgloketVerworpen
12-11-20187Amendement 2018-11-07n Jeugdhulp op schoolAangenomen
12-11-20187Amendement 2018-11-07o Woonvisie (amendement is ingetrokken)
12-11-20187Motie 2018-11-07c ArbeidsparticipatieAangenomen
12-11-20187Motie 2018-11-07a Schokbetonschuren (motie is ingetrokken)
12-11-20187Motie 2018-11-07b Meer sporten en bewegen (motie is ingetrokken)
12-11-20187Motie 2018-11-07d MantelzorgcomplimentAangenomen
12-11-20188Aanpassing belasting- en retributieverordeningen 2019Aangenomen
12-11-20188Amendement 2018-11-08 ToeristenbelastingVerworpen
12-11-20189Benoeming extern lid en tevens voorzitter Rekenkamercommissie NoordoostpolderAangenomen
29-10-20183Grenscorrectie met de gemeente UrkAangenomen
29-10-20184Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Domineesweg 21 te TollebeekAangenomen
29-10-20185Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Steenwijkerweg 15 te Marknesse'Aangenomen
29-10-20186Vaststelling bestemmingsplan Oosterringweg 36 LuttelgeestAangenomen
29-10-20187Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Zwartemeerweg 14 te Ens'Aangenomen
29-10-20188Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Bomenweg 32 te Marknesse'Aangenomen
25-10-2018Motie 2018 “Faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen”Aangenomen
25-10-2018Motie 2018-10-25-02 Waarborging ziekenhuiszorg Emmeloord (motie is ingetrokken)
01-10-201808Zienswijze resultaatbestemming OFGV 2017Aangenomen
01-10-201809Onderzoeksverordening 213aAangenomen
01-10-201810Grondexploitatie De Kaghe EspelAangenomen
01-10-201811Vaststellen bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg'Aangenomen
01-10-201812Voorkeursrecht Emmelhage fase 2bAangenomen
01-10-201813Leidende principes OmgevingswetAangenomen
01-10-201814Zonnepanelen op dak BosbadhalAangenomen
01-10-201815Wijziging Verordening naamgeving en nummeringAangenomen
01-10-201816Onttrekken openbaarheid deel IndustriewegAangenomen
01-10-201817Evaluatie pilot aanleg riolering Oosterringweg Luttelgeest en aanleg riolering Leemringweg KraggenburgAangenomen
01-10-201818Integrale gebiedsontwikkeling SchoklandAangenomen
01-10-201819Evaluatie en actualisatie archeologiebeleidAangenomen
01-10-201820Plan van aanpak zonneweidesAangenomen
01-10-201821Meedoenpakket 2018 en inzet extra rijksmiddelen armoedebestrijding onder kinderenAangenomen
01-10-201821Armoedebeleid / meedoenregelingVerworpen
09-07-201807Herziening en meerjaren perspectief grondexploitaties 2018Aangenomen
09-07-201808Jaarstukken 2017Aangenomen
09-07-201808Amendement 2018-07-08 Reserve Sociaal DomeinVerworpen
09-07-201808Motie 2018-07-08a Externe inhuurAangenomen
09-07-201808Motie 2018-07-08b GarantiebanenAangenomen
09-07-201809Voorjaarsrapportage 2018Aangenomen
09-07-201810Perspectiefnota 2019-2022Aangenomen
09-07-201810Motie 2018-07-10d Openbaar Vervoer in GvvP context gedrevenVerworpen
09-07-201810Motie 2018-07-10i WijkontwikkelingsplannenAangenomen
09-07-201810Motie 2018-07-10j Innovatiefonds zorgAangenomen
09-07-201810Motie 2018-07-10k Participatiewet arbeidsgerechtigdenAangenomen
09-07-201810Motie 2018-07-10p Experimenteren bijstandAangenomen
09-07-201810Motie 2018-07-10q Verhoging budget RekenkamercommissieAangenomen
09-07-201810Motie 2018-07-10r Samenwerking ziekenhuizen Aangenomen
09-07-201810motie 2018-07-10s Voorzien in vastgoed zwembadAangenomen
09-07-201810Motie 2018-07-10t Anoniem solliciterenVerworpen
09-07-201810Motie 2018-07-10z Overname financiële dienstverlening GKB (motie is overgenomen door het college)
25-06-20184Vaststelling bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Kleiweg 35 en 35a en 35c teAangenomen
25-06-20185Vaststelling bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied, Kuinderweg 12 te Emmeloord’Aangenomen
25-06-20186Grenscorrectie met de gemeente UrkAangenomen
25-06-20187Jaarstukken 2017, programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022Aangenomen
25-06-201881e en 2e begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio FlevolandAangenomen
25-06-201891e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio FlevolandAangenomen
25-06-201810Advies gemeenteraad verlenging zendmachtiging lokale omroepAangenomen
25-06-201811Ontwerp begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GGD FlevolandAangenomen
25-06-201812Advies inzake scholenfusie De Klipper en De RankAangenomen
25-06-201813Ontwikkeling locatie Mariaschool in TollebeekAangenomen
25-06-201814Benoeming lid AB GR IJsselmeergroepAangenomen
04-06-20187Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied 'Schokkerringweg 13 en 13a te Nagele'Aangenomen
04-06-20188OFGV jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en conceptbegroting 2019Aangenomen
04-06-20189Rekenkameronderzoek IntegriteitAangenomen
04-06-201810Wijzigen verordening startersleningAangenomen
04-06-201811Verlenging benoeming externe leden Rekenkamercommissie NoordoostpolderAangenomen
04-06-201812Vervanging MarknesserbrugAangenomen
04-06-2018Motie Privacy-wetgeving AVG (PvdA) (motie is ingetrokken)
29-05-20185Vaststelling profielschets burgemeester van NoordoostpolderAangenomen
29-05-20186Vaststelling verordening op de vertrouwenscommissie burgemeestersvacature 2018Aangenomen
16-05-201809Presentatie, benoeming en beëdiging wethoudersAangenomen
16-05-201811Instelling en samenstelling raadscommissie, benoeming burgerraadsleden en leden diverse overige commissiesAangenomen
28-03-201806Strategische raadsagenda 2018 -2022Aangenomen
27-03-20186Motie 2018-02-15b 'Stimuleren circulaire economie'Aangenomen
27-03-20187Vaststellen bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Vliegtuigweg 15a en 15c te Ens'Aangenomen
27-03-20188Oordeel verloop verkiezingen, onderzoek geloofsbrieven benoemde raadsleden en besluit tot toelating nieuwe raadsledenAangenomen
19-02-20186Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Redeweg 8 te Ens'Aangenomen
19-02-20187Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Drietorensweg 7 te Ens'Aangenomen
19-02-20188Vaststellen bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kleiweg 29 te Marknesse'Aangenomen
19-02-20189Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Lemsterweg 38a, 38b en 38c te Rutten'Aangenomen
19-02-201810Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Wrakkenweg 14 te Rutten'Aangenomen
19-02-201811Opheffen geheimhouding memo aan de raad van 17 juli 2017Aangenomen
19-02-201812MFA RuttenAangenomen
19-02-201813Uitvoeringsprogramma Voorzien in VastgoedAangenomen
19-02-201813amendement 2018-02-13 schoolcampusAangenomen
19-02-201814RKC-rapport Grote projectenAangenomen
19-02-201814Motie 2018-02-14a Grote Projecten (motie is ingetrokken)
19-02-201814Motie 2018-02-14b Kader grote projectenVerworpen
19-02-201815Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018Aangenomen
19-02-201815motie 2018-02-15a Gasloze bedrijfsgebouwenAangenomen
19-02-201815motie 2018-02-15b Stimuleren circulaire economieStakende stemmen
19-02-201816Zwemtasregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomenAangenomen
19-02-201816amendement 2018-02-16a, 130% bijstandsnorm (amendement is ingetrokken)
19-02-201816amendement 2018-02-16b, 120% bijstandsnormAangenomen
19-02-201817Blijverslening inclusief verordeningAangenomen
19-02-201817amendement 2018-02-17 consumptieve leningAangenomen
19-02-201818Cofinanciering ZZL-aanvraag 'Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland'Aangenomen
19-02-201819Visie op werklocaties Noordelijk FlevolandAangenomen
19-02-201820Bestuursovereenkomst grenscorrectie gemeenten Noordoostpolder en UrkAangenomen
19-02-201820motie 2018-02-20 breder inzetten eenmalige bijdrageAangenomen
19-02-201821Vestiging voorkeursrecht binnendijks bedrijventerreinAangenomen
19-02-201822Initiatiefvoorstel aanpassing Welstandsnota (PU)Aangenomen
19-02-2018Motie 2018-02-23 Wet Normering Topinkomens - Vitree (motie is ingetrokken)
19-02-2018Motie 2018-02-25 Human bodies (motie is overgenomen door het college)
19-02-2018Motie 2018-02-24 Motiemarkt (motie is ingetrokken)
05-02-20186Vaststellen bestemmingsplan 'Experiment veegplan Landelijk Gebied'Aangenomen
05-02-20187Controleprotocol 2017Aangenomen
05-02-20188Integraal veiligheidsplan 2018-2021Aangenomen
05-02-20189Algemene Plaatselijke VerordeningAangenomen
05-02-201810Integrale gebiedsontwikkeling Werelderfgoed SchoklandAangenomen
05-02-201810Amendement 2018-01-10b 'hogere risicodekking' (amendement is ingetrokken)
05-02-201810Amendement 2018-01-10c instemming onder voorwaardenAangenomen
05-02-201810Motie 2018-01-10a rapport DeltaresAangenomen
05-02-201811Evaluatie beleid arbeidsmigrantenAangenomen
05-02-201811Amendement 2018-01-11a woonunits op ervenVerworpen
05-02-201811Amendement 2018-01-11b groeimodelVerworpen
05-02-201811Amendement 2018-01-11c afstandscriteriaAangenomen
05-02-201811Amendement 2018-01-11d verruiming huisvestingscategorieAangenomen
05-02-201811Amendement 2018-01-11e klankbordgroepAangenomen
05-02-201811Amendement 2018-01-11f borgen van draagvlak (amendement is ingetrokken)
05-02-201812Nota's grondbeleid en kostenverhaalAangenomen
05-02-2018Motie 2018-01-13 beheerstrook provinciale vaarten Aangenomen
18-12-20178Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 10 te Kraggenburg'Aangenomen
18-12-20179Geheimhouding bijlage businesscase Nieuwe Natuur SchoklandAangenomen
18-12-201710Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied Espelerpad 16 te Espel'Aangenomen
18-12-201711Wijziging statuten Stichting Scholengroep VO (ZZL en BoMa)Aangenomen
18-12-201714Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Gemaalweg 3 te Rutten' Aangenomen
18-12-201715Onderwijshuisvesting programmaboek 2018Aangenomen
18-12-201717Decemberrapportage 2017Aangenomen
18-12-201718Cofinanciering voor ZZL-aanvraag project WaterloopbosAangenomen
18-12-201720Verordeningen ParticipatiewetAangenomen
27-11-20176Gescheiden inzamelen van grondstoffen op basisscholenAangenomen
27-11-20178Zienswijze begrotingwijziging 2018 en resultaatbestemming 2016 OFGVAangenomen
27-11-20179Vaststelling bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2'Aangenomen
27-11-201711Begroting 2018 en jaarrekening 2016 GR IJsselmeergroepAangenomen
27-11-201712Wijziging centrumregeling Sociaal DomeinAangenomen
27-11-201713Voortzetting WerkCorporatieAangenomen
27-11-201715Rekenkamerrapport HVC-2Aangenomen
13-11-20178Najaarsrapportage 2017Aangenomen
13-11-20178Motie 2017-11-8a Donatie Stichting LeergeldVerworpen
13-11-20178Motie 2017-11-8b Overheveling budget minimabeleidAangenomen
13-11-20179Programmabegroting 2018-2021Aangenomen
13-11-20179Amendement 2017-11-9b Taalplan (amendement is ingetrokken)
13-11-20179Amendement 2017-11-9a Blijverslening (amendement is ingetrokken)
13-11-20179Amendement 2017-11-9d ToeristenbelastingAangenomen
13-11-20179Amendement 2017-11-9e OnderwijsbeleidVerworpen
13-11-20179Amendement 2017-11-9f Koepelreserve Sociaal DomeinVerworpen
13-11-20179Amendement 2017-11-9g Onderzoek aanleg Randmeer (amendement is ingetrokken)
13-11-20179Amendement 2017-11-9c Pop-up VVV (amendement is ingetrokken)
13-11-20179Amendement 2017-11-9h Bidbook Noordoostspolder (amendement is ingetrokken)
13-11-20179Amendement 2017-11-9i OZBVerworpen
13-11-20179Amendement 2017-11-9j AcquisitieVerworpen
13-11-20179Motie 2017-11-9a Inzameling plastic afval (motie is ingetrokken)
13-11-20179Motie 2017-11-9b Speelplaatsen (motie is ingetrokken)
13-11-20179Motie 2017-11-9c Lijken uit de kastVerworpen
13-11-20179Motie 2017-11-9e Pop-up VVVVerworpen
13-11-20179Motie 2017-11-9f Bidbook NoordoostpolderAangenomen
13-11-201710Aanpassing belasting en reributieverordeningen 2018Aangenomen
13-11-201710Amendement 2017-11-10a Rioolheffing garageboxen (amendement is ingetrokken)
13-11-201711Vaststelling bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herzieningAangenomen
13-11-201712Renovatie en herstel ontwatering golfbaan EmmeloordAangenomen
16-10-20178Vaststelling bestemmingplan LG Enserweg 15 te EnsAangenomen
16-10-201712Vaststellen beleidsvisie Voorzien in VastgoedAangenomen
16-10-201713Vaststellen Beeldkwaliteitsplan Centrumplan Emmeloord (katern B)Aangenomen
16-10-201713Beeldkwaliteitsplan, bestrating Korte AchterzijdeVerworpen
16-10-201714Afsluiten grondexpolitatie stadshart Emmeloord (complex 80)Aangenomen
16-10-201715Vaststellen programmaexploitatie Centrumplan Emmeloord (katern D)Aangenomen
16-10-201715Programmaexploitatie, bestrating Korte Achterzijde (amendement is ingetrokken)
16-10-201715Programmaexploitatie, bestrating Korte AchterzijdeVerworpen
16-10-201716Verordening voor een BIZ (Bedrijven Investerings Zone)Aangenomen
16-10-201717Duurzaamheidslening 2017Aangenomen
16-10-201717Vereenvoudiging duurzaamheidsleningAangenomen
16-10-201717Verbreding duurzaamheidsleningAangenomen
16-10-201718Ontwikkelagenda minimabeleidAangenomen
16-10-201719Sluitende aanpak jongerenAangenomen
25-09-20177Herstemming motie 2017-07-10nAangenomen
25-09-20178Vaststelling bestemmingsplan Han Stijkelweg 11 te NageleAangenomen
25-09-20179Vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied, Hannie Schaftweg 12 te EmmeloordAangenomen
25-09-201710Sanitairgebouwen op stranden en aan de ZuiderkadeAangenomen
25-09-201712Vaststelling bestemmingsplan Emmeloord-WestAangenomen
25-09-201713Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Flevoland 2017Aangenomen
28-08-20174Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het uitbreiden van de biovergistingsinstallatie op het perceel Oosterringweg 39 te Luttelgeest. Aangenomen
28-08-20175Bekrachtiging geheimhouding Aangenomen
10-07-20176Vaststellen bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Leemringweg 27 te Kraggenburg'Aangenomen
10-07-20177Vaststellen Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017Aangenomen
10-07-20178Jaarstukken 2016Aangenomen
10-07-20178Amendement 2017-07-08 MarknesserbrugVerworpen
10-07-20178Motie 2017-07-08a doorontwikkelen P&C cyclusAangenomen
10-07-20178Motie 2017-07-08b realistischer begrotenAangenomen
10-07-20178Motie 2017-07-08d bouwlegesAangenomen
10-07-20179Voorjaarsrapportage 2017Aangenomen
10-07-201710Perspectiefnota 2018-2020Aangenomen
10-07-201710Amendement 2017-07-10a Kosten golfbaan en nieuwe natuur PMAangenomen
10-07-201710Motie 2017-07-08c Compensatie OZBVerworpen
10-07-201710Motie 2017-07-10a voorkomen van bezuinigingenVerworpen
10-07-201711Centrumplan EmmeloordAangenomen
10-07-201712Programma ZZL tot en met 2022Aangenomen
10-07-201712Amendement 2017-07-12 Aangenomen
06-06-20176Zienswijze begrotingswijzigingen 2017 Veiligheidsregio FlevolandAangenomen
06-06-20177Vaststelling inspraakverordening onder intrekking bestaande Inspraakverordening 2010Aangenomen
06-06-20179OFGV Jaarstukken 2016, Begrotingswijziging 2017 en Ontwerpbegroting 2018Aangenomen
06-06-201710Zienswijze ontwerp Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 Veiligheidsregio FlevolandAangenomen
06-06-201712Ontwerp Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 GGD FlevolandAangenomen
06-06-201713MFS EspelAangenomen
06-06-201714Erkenning bodemkwaliteitskaart wegbermen provincie FlevolandAangenomen
06-06-201715Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017.Aangenomen
06-06-201715Motie 2017-06-15b tijdlijn en tussendoelenVerworpen
06-06-201715Motie 2017-06-15c 'informeren en betrekken raad' (motie is overgenomen door het college)
06-06-201716Subsidiebeleidsplan en Algemene SubsidieverordeningAangenomen
06-06-201716SubsidieverordeningAangenomen
06-06-201716Motie 2017-06-16 Subsidiebeleid - uitvoering eerdere moties (motie is overgenomen door het college)
15-05-20176Vaststellen bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te Luttelgeest'.Aangenomen
15-05-20178Toekomstgerichte rioolanalyse en herijking kostendekkingsmodel Aangenomen
18-04-20176.Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2'Aangenomen
18-04-20177.Vaststellen bestemmingsplan 'Landelijk Gebied, Zwartemeerweg 5 te Ens'Aangenomen
18-04-20178Opheffen geheimhouding stukken StadshartAangenomen
18-04-20179.Vervanging Marknesserbrug.Aangenomen
18-04-201710.Strategische raadsagenda 2014-2017 (versie april 2017).Aangenomen
13-03-20177Vaststellen bestemmingsplan Emmeloord, de Zuidert.Aangenomen
13-03-20178Beslissing op bezwaar met betrekking tot raadsbesluit van 14 november 2016Aangenomen
27-02-20177Vastgesteld bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Steenwijkerweg 20a en 20b te Marknesse'Aangenomen
27-02-20178Realisatie uni-MFA RuttenAangenomen
27-02-2017Geen supermarkt op De DeelVerworpen
23-01-20177Vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied, Karel Doormanweg 58 te TollebeekAangenomen
23-01-20178Nota misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingenAangenomen
23-01-20179Herbenoeming extern lid Rekenkamercommissie NoordoostpolderAangenomen
23-01-201710Visienota Noordoostpolder energieneutraalAangenomen
23-01-201710Amendement 2017-01-10, Fossielvrij in 2040Verworpen
23-01-201710Amendement 2017-01-10d, Jaarlijks uitvoeringsprogramma energievisieAangenomen
23-01-201710Amendement 2017-01-10b, Streefdata energievisie NoordoostpolderVerworpen
23-01-201710Amendement 2017-01-10c, Energiebesparing in visienota Noordoostpolder energieneutraal Aangenomen
23-01-201710Amendement 2017-01-10c, Energiebesparing in visienota Noordoostpolder energieneutraal Aangenomen
23-01-201710Amendement 2017-01-10e, Energiebesparing, het eerlijke verhaal (amendement is ingetrokken)
23-01-201710Motie 2017-01-10a, Exit strategie aardgas (motie is ingetrokken)
23-01-201710Motie 2017-01-10c, Tijdslijn en tussendoelen in duurzaamheidsprogramma enlokaal Energie AkkoordVerworpen
23-01-2017Motie 'Blijversleving' (motie is overgenomen door het college)
23-01-2017Motie 'Hotel Noordoostpolder te Bant'Verworpen
23-01-2017Motie 'Opvang oorlogsvluchtelingen'Aangenomen
23-01-2017Motie 'Grondprijs woningbouwkavels Wellerwaard'Verworpen
23-01-2017Motie 'Verkoop aandelen Enexis'Verworpen
12-12-20168Najaarsrapportage 2016 amendement 2016-11-13a Nieuwe natuur Schokland (CDA.Aangenomen
12-12-20168Najaarsrapportage 2016Aangenomen
12-12-20169Programmabegroting: herstemming motie 2016-11-14c ‘Onderhoudsniveau openbare ruimte’ (PU)Stakende stemmen
12-12-201610Middelen beschikbaar stellen voor Programma 2017 Onderwijshuisvesting.Aangenomen
12-12-201611Vaststellen bestemmingsplan N50 Ens - Emmeloord.Aangenomen
12-12-201612Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Uiterdijkenweg 45 te Marknesse'.Aangenomen
12-12-201613Vaststelling bestemmingsplan 'Wellerwaard - partiele herziening'Aangenomen
12-12-201614Vaststellen grondexploitatie Bant Zuidoost fase 2Aangenomen
12-12-201615Begroting 2017 GR IJsselmeergroep.Aangenomen
12-12-201616Evaluatie Afvalwaterakkoord en verlenging looptijd Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)Aangenomen
12-12-201617Decemberrapportage 2016Aangenomen
12-12-201618Aanpassen Financiële beheersverordening als gevolg van vernieuwd Besluit Begroting en Verantwoording.Aangenomen
12-12-201619Aanpassen nota's Waardering, activeren en afschrijven en Reserves & voorzieningen.Aangenomen
12-12-201620Tussentijdse investeringen Cultuurbedrijf.Aangenomen
12-12-201621Zienswijze op ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Noordelijk FlevolandAangenomen
12-12-201621van SP heeft een amendement (2016-12-21) ‘weglaten overslagoptie’ ingediend.Verworpen
12-12-201622Wijzigen van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015Aangenomen
12-12-201623Rekenkamerrapport SubsidiebeleidAangenomen
14-11-20167Nota vaststellen bestemmingsplan Landelijk Gebied, Burchtweg 17 te BantAangenomen
14-11-20168Vaststellen grondexploitatie Marknesse Zuid fase 3.Aangenomen
14-11-20169Gewijzigd Vaststellen bestemmingsplan Marknesse - Zuid Fase 3, 1e partiële herziening en beeldkwaliteitsparagraaf.Aangenomen
14-11-201610Vaststelling bestemmingsplan 'Nagele, Noorderwinkels e.a. - partiële herziening'Aangenomen
14-11-201611Vaststellen nota lokale heffingen 2017-2020Aangenomen
14-11-201612Opdrachtverstrekking accountantsdiensten 2016 tot en met 2018.Aangenomen
14-11-201613Najaarsrapportage 2016 (agendapunt is verdaagd)
14-11-201613amendement 2016-11-13a ‘Nieuwe Natuur Schokland’ ingediend.Aangenomen
14-11-201614(meerjaren)programmabegroting 2017-2020Aangenomen
14-11-201614amendement 2016-1-14b ‘Verhoging macronorm’ Verworpen
14-11-201614amendement 2016-11-14a ‘Verlaging OZB’ Verworpen
14-11-201614amendement 2016-11-14c ‘Visie openbaar vervoerAangenomen
14-11-201614motie 2016-11-14c ‘Onderhoudsniveau openbare ruimte’ Stakende stemmen
14-11-201615Aanpassing belasting- en retributieverordeningen 2017Aangenomen
14-11-201615amendement 2016-11-15 ‘Termijn begraafrechten’ ingediend.Aangenomen
14-11-201616Quick wins Hart voor Emmeloord.Aangenomen
14-11-201616amendement 2016-11-16b ‘Rotonde’ Verworpen
14-11-201616motie 2016-11-16a ‘Ondernemerswensen koopzondagen’ Verworpen
14-11-201616motie 2016-11-16b ‘Rotonde’ Aangenomen
14-11-201617Welstandsnota 2016Aangenomen
14-11-201617PU heeft amendement 2016-11-17a ‘Welstand buitengebied’ Verworpen
14-11-201617amendement 2016-11-17b ‘Minder welstandsregels’ Verworpen
10-10-20164Besluitenlijst d.d. 12 september 2016.Aangenomen
10-10-20167Reglement van Orde 2016 gemeenteraad NoordoostpolderAangenomen
10-10-20168Vaststelling bestemmingsplan 'Kraggenburg'.Aangenomen
10-10-20169Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang.Aangenomen
10-10-20169De fracties van CU-SGP en PvdA-GL hebben een motie (2016-10-9) ‘risico inventarisering en monitoring’ ingediend. (motie is overgenomen door het college)
10-10-201610Motie ‘Integraal taalbeleid en taalplan’ (PvdA-GL)Aangenomen
10-10-201611Motie ‘Brandveiligheid huisvesting arbeidsmigranten’ (ONS en SP)Verworpen
10-10-2016Motie 'Jeugdzorg' (PvdA-GL) (motie is ingetrokken)
12-09-20169Motie 2016-07-09g ‘Brugopeningen tijdens spits’ (PvvP)Verworpen
12-09-201610Zienswijze Jaarstukken 2015 en bestemmingjaarrekeningresultaat 2015 OFGV.Aangenomen
12-09-201611Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied Neushoornweg 30 te Kraggenburg'.Aangenomen
12-09-201612Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied, volkstuinen Gemaalweg'.Aangenomen
12-09-201613Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Ruttenseweg 1 te Rutten'Aangenomen
12-09-201614ststelling bestemmingsplan 'Bant, Zuidakker - partiële herziening'Aangenomen
12-09-201615Vaststelling bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - partiele herziening.Aangenomen
12-09-201616Vaststelling bestemmingsplan 'Espel, 2de partiële herziening'Aangenomen
12-09-201617Herziening en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016Aangenomen
12-09-201618Opnieuw vaststellen jaarstukken 2015 Aangenomen
12-09-201619Noordoostpolder 75 jaar droogAangenomen
12-09-201619CDA heeft motie 2016-09-19b ’75 jaar droog combineren’ ingediendAangenomen
12-09-201619PvvP heeft motie 2016-09-19a ‘Muziek op het plein’ ingediendAangenomen
12-09-201620Motie ‘Stroomvoorziening weekmarkt Kettingplein’ (PvvP)Aangenomen
04-07-201607Definitieve jaarstukken 2015.Aangenomen
04-07-201607Amendement 2016-07-07 Goedkeuring jaarstukken 2015 onder voorbehoud.Aangenomen
04-07-201607Motie 2016-7-07a Aansporing Van Rijn. (motie is ingetrokken)
04-07-201607Motie 2016-07-07b 07b “Prestatie-indicatoren” (motie is ingetrokken)
04-07-201608VoorjaarsrapportageAangenomen
04-07-201609Perspectiefnota 2017 - 2020Aangenomen
04-07-201609Motie 2016-07-09a "ZZL gelden"Aangenomen
04-07-201609Motie 2016-07-09b "OZB verlaging"Verworpen
04-07-201609Motie 2016-07-09c “Duurzaamheidslening” (motie is ingetrokken)
04-07-201609Motie 2016-07-09d “Rotonde Nagelerweg/Amsterdamweg/Randweg” Aangenomen
04-07-201609Motie 2016-07-09e "Opwaardering N50"Aangenomen
04-07-201609Motie 2016-07-09f “Fietsbrug Urkervaart"Verworpen
04-07-201609Motie 2016-07-09g “Brugopeningen tijdens spits” Verworpen
04-07-201609Motie 2016-07-09i “Groenonderhoud” Aangenomen
04-07-201609Motie 2016-07-09j “Participatie in het sociaal domein” (motie is ingetrokken)
04-07-201609Motie 2016-07-09h “Rotterdamse Hoek” (motie is ingetrokken)
04-07-201609Motie 2016-07-09k “Minimabeleid” Aangenomen
04-07-201609Motie 2016-07-09l “Statushouders aan het werk” Aangenomen
04-07-201609Motie 2016-07-09m “Werkgelegenheid arbeidsmigranten” Verworpen
04-07-201609Motie 2016-07-09n “Relatie (v)echtscheiding en jeugdhulp” Aangenomen
04-07-201610Zienswijze op begrotingswijziging 2016 en conceptbegroting 2017 OFGVAangenomen
04-07-201611Ontwerp Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018 t/m 2020 GGD FlevolandAangenomen
04-07-201613Verwerving De Stiepe te RuttenAangenomen
04-07-201613Amendement 2016-07-13 “Sloop De Stiepe” Verworpen
04-07-201613Motie 2016-07-13 “Aankoop de Stiepe in relatie tot andere ontwikkelplannen”Aangenomen
04-07-201614Programma Hart voor Emmeloord.Aangenomen
04-07-201614Amendement 2016-07-14a “Programmakader, kenmerken scenario 3”Verworpen
04-07-201614Amendement 2016-07-14b “Programmakader, deelopgaven” Verworpen
04-07-201614Amendement 2016-07-14e “Markttechnische haalbaarheid” Verworpen
04-07-201614Amendement 2016-07-14f “DNA” Verworpen
04-07-201614Amendement 2016-07-14c 'Financiën'Verworpen
04-07-201614Amendement 2016-07-14d “Geen supermarkt op De Deel” Verworpen
04-07-201614Motie 2016-07-14 “Laaghangend fruit, de kleine Deel” Aangenomen
04-07-201615Huishoudelijke hulp 2017Aangenomen
04-07-201615amendement 2016-07-15 “Invoeringsdatum nieuw beleid Wmo” Verworpen
04-07-201615motie 2016-07-15a “Taskforce HHT” Verworpen
04-07-201615motie 2016-07-15b “GITHA-systematiekVerworpen
04-07-201615motie 2016-07-15c “Nakomen toezegging” Verworpen
04-07-201615motie 2016-07-15d “Breedschalige campagneVerworpen
04-07-201615motie 2016-07-15e “campagne huishoudelijke hulp PGB-ZINVerworpen
04-07-201615motie 2016-07-15f “herindicatie” Aangenomen
04-07-201615De SP fractie heeft een motie van wantrouwen tegen wethouder Bogaards ingediend (2016-07-15g) Verworpen
04-07-201616Herzieningen en meerjarenperspectief grondexploitaties 2016 Aangenomen
30-05-20167Vaststelling bestemmingsplan 'Creil - 2e partiële herziening Floraweg'Aangenomen
30-05-20168Verklaring van geen bedenkingen Kuinderweg 15 te EmmeloordAangenomen
30-05-20169Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (Verordening VTH)Aangenomen
30-05-201610Compensatie eigen bijdrage Wmo en JeugdwetAangenomen
30-05-201610amendement (2016-05-10a) 'compensatie eigen bijdrage (amendement is ingetrokken)
30-05-201610amendement (2016-05-10b) 'compensatie eigenVerworpen
30-05-201611Gemeentelijke gebouwen worden energieneutralerAangenomen
30-05-201611amendement (2016-05-11) 'voorbehoud goedkeuring gemeenteraad' ingediend.Verworpen
30-05-201612Nieuw Cultuurbeleid, 'We gaan het (mee) maken!' 2016-2019Aangenomen
30-05-201614Motie (2016-05-14) PvdA-GL'Buitengewoon Bloeiend'Aangenomen
30-05-201615Motie (2016-05-15) SP 'Salariëring directie HVC'Aangenomen
30-05-201616Motie (2016-05-16) PvdA-GL Verworpen
18-04-20168Vaststelling bestemmingsplan 'Emmeloord, Noord en Oost, Zeebiesstraat 21 en 22Aangenomen
18-04-20169Klachtenafhandeling gemeenteraadAangenomen
18-04-201610Wijzigingsverordening op de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuningAangenomen
18-04-201611Scenariokeuze uit het open planproces het Hart voor EmmeloordAangenomen
18-04-201612Ontwikkelperspectieven dorpenAangenomen
18-04-201613Motie 'Onderhoudsniveau openbare ruimte' (PU)Aangenomen
18-04-201614Motie 'OV oplaadpunt' (PvvP)Verworpen
21-03-20167Gemeenschappelijke Regeling GGD FlevolandAangenomen
21-03-20168Vaststellen bestemmingsplan Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te BantAangenomen
21-03-20169Rapport rekenkamercommissie CultuurbedrijfAangenomen
21-03-20169aanbeveling 5 RKC-rapport CultuurbedrijfAangenomen
21-03-20169De fracties van ONS en D66 hebben een motie (2016-03-09a) Verworpen
21-03-20169Motie van • afkeuring over het gebrek aan eenduidigheid en kwaliteit van informatievoorziening door wethouder Poppe en afkeuring over de nog steeds niet daarin zichtbare verbetering. (motie is ingetrokken)
21-03-201610Vaststellen beheersverordeningAangenomen
21-03-201611Motie 2016-03-11 Aanwijzing Opvanglocatie (ONS)Verworpen
22-02-20167Verantwoording gang van zaken informatieavond huisvesting vluchtelingen m.b.t. persvrijheid en noodbevel (agendapunt is verdaagd)
22-02-20168Benoeming nieuw lid werkgeverscommissie griffieAangenomen
22-02-20169| 2e wijziging Legesverordening 2016.Aangenomen
22-02-201610Vaststelling bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Weteringweg 16 te Luttelgeest'.Aangenomen
22-02-201611Zienswijze op begrotingswijziging OFGV 2016Aangenomen
22-02-201612ParkeerbeleidsplanAangenomen
22-02-201612De fractie van de SP heeft een amendement (2016-02-12a) ingediendVerworpen
22-02-201612De fractie van de SP heeft een amendement (2016-02-12b) ingediend: Parkeerbeleidsplan 2016 - 2025 (handhaving).Verworpen
22-02-201613Oplegnotitie Voorzien in Vastgoed: hoe nu verder?Aangenomen
22-02-201614Bekostigingsbesluit aanleg riolering Oosterringweg te LuttelgeestAangenomen
22-02-201615Motie (2016-02-15) "Verkiezingsborden referendum Oekraïne" (SP)Verworpen
22-02-201616Motie "Inzet innovatiegelden zorgakkoord" (PvvP/PvdA-GL)Verworpen
25-01-20168Benoeming nieuwe burgerraadsledenAangenomen
25-01-20169Controleprotocol 2015Aangenomen
25-01-201610Intensieve veehouderijAangenomen
25-01-201610Intensieve veehouderijVerworpen
25-01-201610Intensieve veehouderij BedrijfsvloeroppervlakAangenomen
25-01-201610Intensieve veehouderijVerworpen
25-01-201611Motie Ligplaatsen botenVerworpen
25-01-201612Motie gemeentelijk zonneveldAangenomen
25-01-201613Motie Gewijzigd strooibeleidVerworpen
25-01-201614Herbenoeming externe leden Rekenkamercommissie NoordoostpolderAangenomen
14-12-20157Aanbesteding accountantsdiensten.Aangenomen
14-12-20158Begroting GR IJsselmeergroep 2016.Aangenomen
14-12-20159Vaststellen definitieve Programma en Overzicht Huisvesting onderwijs 2016 inclusief beschikbaar stellen financiële middelen.Aangenomen
14-12-201510Tussentijds winstnemen 2015.Aangenomen
14-12-201511Dekking kosten Stadshart 2015.Aangenomen
14-12-201512Vennootschapsbelasting parameterbrief.Aangenomen
14-12-201513Algemene Plaatselijke Verordening^Aangenomen
14-12-201514Verzoek provincie starten inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FlevoPort.Aangenomen
14-12-201514amendement (2015-12-14) 'Inpassingsplan Maritieme Servicehaven Flevoport'Verworpen
14-12-201515Raadsnota Ontwikkelperspectieven dorpen. (agendapunt is verdaagd)
14-12-201516Decemberrapportage 2015.Aangenomen
14-12-201516CDA, SP, WD, CU-SGP en PvdA-GL hebben een aangepast amendement (2015-12-16d) 'Teruggave ALV huishoudelijke zorg en overheveling naar koepelreserve' ingediend. (amendement is ingetrokken)
14-12-201516amendement (2015-12-16e) 'Fonds snel internet'Verworpen
14-12-201517Motie Jeugdloon (SP)Verworpen
14-12-201518Motie Samenwerking Cultuurbedrijf (VVD)Aangenomen
14-12-201519Motie Subsidiecontract Cultuurbedrijf (ONS)Verworpen